Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu i określa zasady korzystania ze sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem sklepu polanomeble.pl

Definicje:

 1.     Sprzedawcy – oznacza to:

Polano Meble Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia W Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000680901, o kapitale zakładowym 25 000, 00 zł NIP 5512630652, REGON 367417454.

 1.     Operatorze płatności online- PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
  Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP1/2012, jako krajowa instytucja płatnicza.
 2.     Klient- oznacza to podmiot dokonujący zakupu dobra na rzecz własnej konsumpcji lub w celu dalszej dystrybucji, oraz nabywający prawa do jej własności. Klientem są nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki administracji publicznej dokonujące zakupów towarów i usług oferowanych na rynku. Oznacza osobę posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
  i ukończone 18 lat, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która złożyła Zamówienie w Sklepie, z którą zawarta została Umowę sprzedaży.
 3.     Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: meblezkrakowa.pl.
 4.     Serwis – oznacza to witrynę pod nazwą www.polanomeble.pl
 5.     Umowa sprzedaży zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 6.     Zamówienie – oznacza to, wyrażenie oświadczenia woli prawnie wiążącego przedmiotem, którego jest chęć zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej danego produkt złożone przez Klienta w sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7.     Produkt – oznacza to, towary i usługi prezentowane w sklepie, z możliwością złożenia zamówienia.
 8.     Konto - konto K w sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie.
 9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie, umożliwiający utworzenie konta.
 10. Koszyk – element oprogramowania sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Gość- oznacza to Klienta, który dokonał zakupu produktu bez założenia konta Klienta.

 

Kontakt ze Sprzedawcą:

 1.     Adres korespondencyjny Sprzedawcy:ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków
 2.     Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@meblezkrakowa.pl
 3.     Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 602 229 219
 4.     Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

MBank: 69 1140 2004 0000 3602 8151 1451

 1.     Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą
  w godzinach pon.-pt.  8.00 - 16.00.

Wymagania techniczne:

Do korzystania ze sklepu, w tym przeglądania asortymentu sklepu oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

 1.     urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, przeglądarki posiadają włączoną obsługę języka Javascript, oraz posiadają włączoną obsługę ciasteczek i danych stron,
 2.     aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3.     zainstalowany program FlashPlayer(opcjonalnie).

 

Informacje ogólne:

 

 1.     Regulamin stanowi integralną częścią umowy sprzedaży, Klient nieodpłatnie ma dostęp do jego treści oraz możliwość odtworzenia, pozyskania jego treści. Klient zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem i  potwierdza to oświadczeniem w formularzu zamówienia lub przy zakładaniu konta Klienta.
 2.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy
  w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3.     Przeglądanie produktów oferowanych przez sklep nie wymaga zakładania konta Klienta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w ofercie sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia jako „Gość” bez zakładania konta Klienta.
 4.     Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5.     Klient informowany jest o ewentualnych kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

 

Zakładanie konta:

 

 1.     Aby założyć konto Klienta w sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko,

- oznaczenie płci,

- adres e-mail,

- adres zamieszkania Klienta

- adres do wysyłki,

- telefon.

 1.     Założenie konta Klienta w sklepie jest darmowe.
 2.     Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.
 3.     Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć swoje Konto poprzez:

-      wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy,

-      poprzez usuniecie konta w zakładce ustawienia.

 

Składanie zamówienia:

Podanie danych osobowych podczas wypełniania formularza zamówienia jest dobrowolne, jednak konieczne:

-      do zawarcia i realizacja umowy sprzedaży,

-      do obsługi księgowej umowy sprzedaży,

-      do obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zwrotów,

-      do prowadzenia korespondencji email dotyczącej realizacji umowy,

-      do realizacji płatności online, jeśli taka opcja została wybrana, jako forma płatności, przez Klienta.

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1.     zalogować się do sklepu (opcjonalnie);
 2.     wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny),
 3.     zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji jako „Gość”,
 4.     jeżeli wybrano możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji - wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy zamówienia,
 5.     kliknąć przycisk ”Realizuj Zamówienie”,
 6.     dokonać wyboru warunków rabatowych – jeśli przewidziane zostały takie możliwości rabatowe,
 7.     wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie,
 8.     potwierdzenie zamówienie zostanie przesłane w wiadomości e-mail.
 9.  w przypadku niektórych zamówień ( np. niestandardowych bądź o dużej kwocie ) sprzedający może poprosić kupującego o zadatek. 

 

Transport i koszty dostawy:

 1.     Sklep meblezkrakowa.pl dostarcza zamówione produkty własnym transportem na adres umieszczony w formularzu zamówienia lub w wybranych przypadkach poprzez firmę kurierską.
 2.     Czas dostawy jest zaznaczony w potwierdzeniu wysłanym na podany adres e-mail po dokonaniu zakupu. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany czasu dostawy

z przyczyn od niej niezależnych, dokonujący zakupy będzie wówczas o tym poinformowany drogą mailową lub/i telefoniczną.

 1.     Towar dostarczany jest do klienta w paczkach do samodzielnego montażu. W każdej paczce znajdują się wszystkie niezbędne elementy potrzebne do złożenia mebli.
 2.     Kierowca pomaga we wniesieniu towarów, nie posiada wózka ani innego specjalistycznego oprzyrządowania do samodzielnego transportu mebli i materacy, co oznacza, że w przypadku ciężkich elementów, tj. komody, stoły itp. organizacja wniesienia leży po stronie klienta.
 3.     Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 4.     W przypadku zamówienia produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.

 

Oferowane metody płatności:

 

 1.     W przypadku wyboru przez Klienta:

-      płatności przelewem, płatności elektronicznych poprzez PayU S.A. albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

-      płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Warunki w przepadku tej metody płatności są ustalane indywidualnie.

 1.     Dokumenty księgowe w postaci Faktur VAT wystawiane są w postaci elektronicznej, w przypadku chęci uzyskania dokumentu księgowego w postaci papierowej, Klient zobowiązany jest o tym poinformować Sprzedawcę wraz z wypełnieniem formularza zamówienia.
 2.     Sprzedawca wystawia dokument księgowy w postaci elektronicznej. Sprzedawca jednak nie odpowiada za błędną treść Faktur VAT powstałą w związku z podaniem przez Usługobiorcę błędnych danych. Faktury VAT w postaci elektronicznej dostarczane są na adres poczty elektronicznej e-mail, który podany został podczas składania zamówienia.
 3.     W przypadku zmiany adresu e-mail na który ma być dostarczona faktura elektroniczna Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy.

W przypadku braku takiego powiadomienia korespondencja wysłana na dotychczasowy adres e-mail, będzie potraktowana jako prawidłowo doręczona.

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 

 1.     Każdy Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w ciągu 14 dni od dnia odebrania produktu bez podania przyczyny składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz przesyłając je na adres Sprzedawcy bądź za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres siedziby Sprzedawcy podany w Regulaminie. Stosowny wzór oświadczenia stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, przy czym do skorzystania z uprawnienia nie jest wymagane posługiwanie się niniejszym wzorem, chyba że przepisy prawa, przepisy niniejszego Regulaminu wyłączają możliwość skorzystania ww. prawa.

 2.     Sprzedający, w przypadku wykonania przez Klienta prawa do odstąpienia od umowy zwraca Klientowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt przesyłki produktu do Klienta 
 1.     Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 2.     Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt dostarczenia towaru z powrotem do siedziby sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

CENNIK ODBIORU ZAMÓWIENIA OD KLIENTA PRZEZ FIRMĘ:

- DO 500 ZŁ BRUTTO - 100 ZŁ

- DO 1000 ZŁ BRUTTO - 150 ZŁ

- DO 3000 ZŁ BRUTTO - 200 ZŁ

- DO 5000 ZŁ BRUTTO - 250 ZŁ

- DO 10 000 ZŁ BRUTTO - 350 ZŁ

- POWYŻEJ 10 000 ZŁ BRUTTO - 500 ZŁ

5. Klient odstępując od umowy/ nie odbierając zamówienia przy dostawie zobowiązany będzie do zapłaty 10 % wartości brutto zamówienia. 

 

Tryb postępowania reklamacyjnego – Gwarancja:

 1. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Klientowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@meblezkrakowa.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

-      imię i nazwisko

-      adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

-      przedmiot reklamacji( w tym zdjęcia uszkodzeń)

-      przyczynę reklamacji

-      podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

 1.     Sprzedawca może przed rozpatrzeniem reklamacji, zwrócić się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie, jeżeli podane dane lub informacje, wymagają uzupełnienia, bądź wskazuje na zasadność dostarczenia mu produktu celem prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 2.     Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem sytuacji, w której w późniejszym terminie uzupełniano dane reklamacyjne, lub w późniejszym terminie dostarczono Produkt, co było niezbędne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, wówczas termin jej rozpoznania biegnie od daty otrzymania prawidłowo uzupełnionej reklamacji, albo odpowiednio daty dostarczenia produktu, w zależności, które zdarzenie wystąpiło później.
 3.     O rezultacie reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta na adres e-mail lub telefonicznie na adres/telefon wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym,
  a w przypadku korespondencji listownej na adres wskazany przez Klienta.
 4.     W przypadku naprawy towaru u Klienta zostanie z nim ustalony termin
  i orientacyjny czas trwania naprawy.
 5.     W przypadku naprawy towaru w innym miejscu, a także w przypadku wymiany towaru na nowy, sklep polanomeble.pl odbierze od klienta towar we wcześniej uzgodnionym terminie.
 6.     Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 1. Wszystkie towary oferowane przez sklep meblezkrakowa.pl są fabrycznie nowe.
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od odebrania przesyłki przez Klienta.
 3. Indywidualne i nierównomierne rozmieszczenie słojów w okleinie naturalnej, oraz drobne sęki i charakterystyczny dla każdego drewna układ włókien drewna może powodować minimalne różnice w odcieniu wybarwienia poszczególnych elementów mebli (blatu, krzeseł, nóg itp.). Wszystkie te cechy stanowią o zaletach mebli wykonanych z materiałów naturalnych i nie stanowią powodów do reklamacji.
 4. Meble, podobnie jak podłogi i schody drewniane są produktem naturalnym
  i higroskopijnym zmieniającym swoje właściwości wraz ze zmieniającymi się warunkami panującymi w otoczeniu. Aby zminimalizować więc efekt powstawania szczelin i pęknięć lub łódki w meblach oraz utrzymać w pomieszczeniu klimat najbardziej korzystny dla człowieka pod względem higieny powietrza, zaleca się utrzymanie względnej wilgotności powietrza na poziomie 45-55% i temperaturze około 18-22°C. Najtrudniejszym okresem jest sezon grzewczy, gdy wilgotność powietrza wewnątrz budynków znacznie spada. Należy wówczas nawilżać pomieszczenia, najlepiej za pomocą nawilżaczy elektrycznych. Dotyczy to wszystkich pomieszczeń, również z klimatyzacją. W związku z tym, zmiany wymiarów elementów lub ich wyłódkowanie i dopasowanie się materiału do warunków otoczenia nie jest powodem do reklamacji.
 5. Produkt nie mogą nosić śladów użytkowania, do przesyłki musi zostać dołączony dowód zakupu.

 

Postanowienia końcowe:

 

 1.     Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3.     O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Klienta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 5.     Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacji takich można zasięgnąć na stronach Rzeczników Klientów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Klientów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Klientów:

-      http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

-      http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

-      http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

 

 

 Załącznik 1 do Regulaminu

 

 

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Klienta(-ów)

Adres Klienta(-ów)

                                                                            

 

                                                                           Polano Meble Sp. z o.o. 

                                                                 ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków

      

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

       ……………………………………
         Podpis Klienta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1      podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2      podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności serwisu sklepu internetowego www.meblezkrakowa.pl skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Informuje o zakresie  danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel sklepu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikające z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

1.   Administrator danych

Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu sklepu www.meblezkrakowa.pl jest Polano Meble Sp. z o.o.,  z siedzibą przy Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków, NIP: 5512630652, REGON: 367417454.

Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO].

2.   Cel wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów:

-      administrowania serwisem www.polanomeble.pl

-      administrowanie serwisem sklepu www.polanomeble.pl

-      obsługą płatności on-line,

-      obsługi formularza kontaktowego,

-      obsługą formularza newslettera

-      prowadzenia statystyk serwisu

-      zarządzania treścią serwisu,

-      przekazania materiałów promujących usługi własne administratora danych i podmiotów trzecich,

-      archiwizowania danych zgodnie z przepisami prawa.

3.   Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer, oraz wprost od użytkownika.

4.    Podstawy prawne przetwarzania danych

-      zgoda użytkownika w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych na adres e-mail, nr telefonu (SMS) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a i f  RODO);

-      zawarcie i realizacja umowy sprzedaży oraz obsługą reklamacji i zwrotów na podstawie zamówienia złożonego w sklepie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);

-      obowiązek prawny nałożony na administratora  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

-      uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);

-      prawnie uzasadniony interes polegający na marketingu usług własnych i promocji sklepu administratora danych oraz obrony i dochodzenia roszczeń,

-      przepisy prawa.

5.    Dane gromadzone przez właściciela serwisu sklepu polanomeble.pl

-      Adresy IP Użytkownika,

-      Cookies (tzw. ciasteczka),

-      informacja o przeglądarce użytkownika,

-      Imię

-      Nazwisko

-      oznaczenie płci

-      Ulica

-      Miasto

-      Telefon

-      Adres e-mail

-      Kod pocztowy

-      NIP

-      Nawa firmy

6.   Udostępnianie danych podmiotom trzecim

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe:

-      podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych,

w szczególności: podmiotom świadczącym usługi informatyczne, operatorom płatności online(PayU),w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie, operatorom usług pocztowych i kurierskich,

-      podmiotom uprawnionym przepisami prawa.

7.   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują prawa do

-      dostępu do Twoich danych osobowych,

-      sprostowania Twoich danych osobowych,

-      wycofania zgody,

-      zapomnienia, (w ograniczonym zakresie np. po upływie okresu archiwizacji)

-      ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

-      przenoszenia Twoich danych osobowych,

-      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

-      prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Google Analytics

-      Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizowania usług internetowych, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych  
z wykorzystaniem strony internetowej i Internetu na rzecz właściciela strony internetowej.

-      Adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

-      Administrato rkorzysta z Google Analytics w celu analizowania korzystania ze strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania  
z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO.

9.   Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator danych może przekazywać dane poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, np.: facebook.

10.Okres przechowywania danych osobowych

Dane, które Administrator przetwarza w celu świadczenia usług, będą przechowywane przez czas określony przez przepisy prawa czyli 6 lat , a w prawnie uzasadnionych interesach administratora danych do czasu ustania okresu przedawnienia czyli 10 lat.

11.Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych.
 4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 5. Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu

-      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;  
w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

-      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-      niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych  
w ramach Serwisu,

-      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

-      funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

12. Zabezpieczenie danych użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Administratora. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

-      dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

-      dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania,

-      hasło powinno składać się z 8 znaków(mała i duża litera oraz znak specjalny),

-      Certyfikat SSL,

-       

13.Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w treści polityki prywatności w sytuacji zmian w przepisach prawa lub wdrażania nowych rozwiązaniach technologiczno-informatycznych.

Polityka dotycząca wykorzystania cookies

Niniejsza Polityka określa zasady tworzenia, przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies w celu zrealizowania drogą elektroniczną usług żądanych przez Użytkownika. Zasady użytkowania cookies oparte są o postanowienia Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne - wraz z późniejszymi zmianami.

I. Informacja ogólna o cookies

 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Cookies - oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.
 3. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (t.zw. Cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (t.zw. Cookies zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google i innych).
 4. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 5. Jeżeli użytkownik po zapoznaniu się z niniejszą informacją pozostawi ustawienia aktualnie używanego urządzenia końcowego (w szczególności ustawienia przeglądarki)zezwalające na stosowanie cookies to w myśl art.173 ust.2 użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie cookies na aktualnie przeglądanej stronie i podstronach.

II. Cele stosowania cookies

 1. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych w celu zapewnienia poprawnej transmisji danych pomiędzy połączonymi komputerami. Mają one bardzo szerokie zastosowanie , pomagają dostosować zawartość strony ustawień w komputerze odbiorcy, zapamiętują preferowany wygląd strony, np. ustawiony rozmiar czcionki, zapewniają wykonanie przez użytkownika kilku etapowych czynności (np. dodania artykułu, dokonania zakupu w sklepie internetowym). Ciasteczka mogą też być wykorzystywane do dopasowania wyświetlanych reklam do zainteresowań odwiedzających witryny. Można powiedzieć, że technologia „ciasteczek” jest niezbędna do prawidłowego wyświetlania stron interaktywnych.
 2. Oprócz ciasteczek wysyłanych ze strony z która się łączymy, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołują, np. Google, YouTube czy serwisy społecznościowe jak Facebook, Twitter i inne.
 3. Najogólniej możemy podzielić Cookies na dwa typy plików:
  • cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
  • cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 4. W normalnej sytuacji stosowane Cookies są bezpieczne dla użytkownika. Przy prawidłowym ich stosowaniu nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu (jest ograniczony) oraz przypisaną wartość (klucz).
 5. Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych osobowych, w tym nazwisk i adresów e-mail.
 6. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli użytkownik nie wyłącza możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z różnych witryn, oznacza to w praktyce, ze wyraża zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
 7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 8. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszym serwisie.
 9. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 10. Należy zaznaczyć, że technologia Cookies jest wykorzystywana przez hakerów do infekowania komputerów i wprowadzania złośliwego oprogramowania. Technologia Cookies, która ma zapewnić prawidłową komunikację z serwerem strony jest w tym przypadku wykorzystywana niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Ochronę przed takim atakiem jak i też innymi formami prób hakerskich powinien zawsze stanowić przede wszystkim dobry program ochrony antywirusowej.
 11. ADMINITRATOR może wykorzystać "cookies" w następujących mi.in. w następujących celach na odwiedzanej przez Państwa stronie:
  • - konfiguracji serwisu,
  • - zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika,
  • - zapamiętanie historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
  • - zapamiętywanie zawartości koszyka Użytkownika,
  • - zapamiętywanie rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
  • - uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie,
  • - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych na stronie,
  • - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika (np. rozdzielczość monitora) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do parametrów monitora;
  • - świadczenia usług reklamowych – czyli dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
  • - zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

Regulamin Konkursu „Aranżacja wnętrza z Polano Meble”

§1 Podmioty zaangażowane w realizację Konkursu 1. Mianem Organizatora określa się 

Polano Meble Sp. z o.o.

Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

2. Mianem Osoby Zainteresowanej określa się każdą osobę lub grupę osób, która prześle zgłoszenie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Osoba Zainteresowana jest również wyłącznym autorem/twórcą dzieła.

3. Mianem Zwycięzcy określa się Osobę Zainteresowaną, która pomyślnie przejdzie postępowanie kwalifikacyjne, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§2 Cele Konkursu: Celem Konkursu jest wyłonienie realizacji fotograficznych, na których uwidocznione zostaną produkty firmy Polano Meble. Organizator przewiduje wyłonić 5 zwycięskich realizacji, które staną się częścią publikacji na stronie www.polanomeble.pl .

§3 Czas trwania Konkursu : czas nieokreślony. 

3. Rozstrzygnięcie Konkursu następuje ostatniego dnia każdego miesiąca.

§4 Warunki Konkursu 1. Wzięcie udziału w Konkursie jest bezpłatne.

2. Osoba Zainteresowana w chwili zgłoszenia musi być pełnoletnia.

3. Do Konkursu Osoba Zainteresowana może zgłosić kilka realizacji fotograficznych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie Osoba Zainteresowana zobowiązana jest przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_formularz) , w formie elektronicznej, z załącznikami,  na następujący adres mailowy: sklep@polanomeble.pl

5. Zgłoszenie musi zawierać wszystkie dane wyszczególnione w formularzu. Formularz, który nie zostanie w całości poprawnie wypełniony, zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia, bez wzywania do uzupełnienia oraz bez powiadamiania Osoby Zainteresowanej. Dodatkowo, zgłoszenie musi zawierać: a. tytuł oraz opis realizacji fotograficznej  b. realizację fotograficzną, w skład której wchodzi od 5 do 20 zdjęć w formacie jpg. (pliki opisane wg schematu: nazwisko_imię_foto_nr zdjęcia)

Realizacja może zostać udostępniona poprzez link do pliku (np. przez serwis Wetransfer); c. portfolio w formacie PDF (maksymalnie 10 stron, A4, poziom; plik opisany wg schematu: nazwisko_imię_portfolio).

6. Punktem wyjścia dla zgłaszanej realizacji powinny być materiały znajdujące się w Polano Meble. Osoba Zainteresowana podczas przygotowywania realizacji powinna wziąć pod uwagę fakt późniejszego wykorzystania tejże pracy na www.polanomeble.pl. Zgłoszona realizacja musi odnosić się do tematu opisanego w Odezwie Konkursowej 

7. Organizatorowi przysługuje prawo zweryfikowania zgłoszenia, jeśli budzi ono wątpliwości.

8. Dokonując zgłoszenia, Osoba Zainteresowana zapewnia tym samym, że jest wyłącznym autorem/twórcą całości pracy zgłoszonej na Konkurs, a jej prawa autorskie do ww. pracy nie są w żaden sposób ograniczone, oraz że w przypadku ewentualnego zgłoszenia roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia praw autorskich (majątkowych czy osobistych) do Organizatora, ponosić będzie całkowita i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu.

9. O przyjęciu zgłoszenia Osoba Zainteresowana zostanie poinformowana drogą mailową.

§ 5 Sposób wyłaniania Zwycięzców

1. W celu wyłonienia Zwycięzców Organizator powołuje Jury. Do zadań Jury będzie należało: a. zapoznanie się ze zgłoszeniami nadesłanymi na Konkurs; b. ich ocena względem tematu Konkursu opisanego w Regulaminie oraz ich charakteru względem dalszego wykorzystania w publikacji; c. wyłonienie Zwycięzców.

2. W skład Jury wchodzą: a. Dwoje przedstawicieli ze strony Organizatora;

3. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

4. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o decyzji Jury drogą elektroniczną. W przypadku wyraźnej prośby Organizatora o dostarczenie materiałów uzupełniających (drogą elektroniczną, osobiście lub pocztą) Osoba Zainteresowana zobowiązana jest dostarczyć je w terminie 7 dni od dnia wystosowania takiej prośby.

5. Niedostarczenie materiałów uzupełniających przez Osobę Zainteresowaną w terminie określonym przez Organizatora jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. W takim wypadku Organizator zastrzega sobie prawo wybrania innego Zwycięzcy spośród otrzymanych zgłoszeń.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych 1. Dane osobowe Osób Zainteresowanych, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach Konkursu, będą̨ przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na potrzeby rozstrzygnięcia Konkursu i w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzców oraz przyznania Honorariów.

2. Administratorem danych osobowych jest 

Polano Meble Sp. z o.o.

ul. Ul. Krowoderska 63b/4, 31-158 Kraków

30-404 Kraków

NIP: 551-263-06-52

Nr KRS: 0000680901

Regon: 3 6 7 4 1 7 4 5 4

3. Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. 1. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

§ 9 Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, a także zawieszenia lub zakończenia Konkursu bez rozstrzygnięcia, jeśli prace nadesłane nie spełnią wymagań Organizatora. 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez Osobę Zainteresowaną jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.